Chiến lược cạnh tranh - Michael E.Porter

Nội dung cuốn sách "Chiến lược cạnh tranh" của tác giả Michael E.Porter trình bày những kỹ thuật phân tích tổng quát (phân tích cơ cấu ngành, chiến lược cạnh tranh phổ quát, khung phân tích đối thủ cạnh tranh,..), những môi trường ngành phổ quát (chiến lược cạnh tranh trong ngành phân mảnh, chiến lược cạnh tranh trong ngành mới nổi, chiến lược cạnh tranh trong ngành suy thoái,...), những quyết định chiến lược.