Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp gồm 7 chương, trình bày tổng quan về quản lý chiến lược xác định chức năng nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, phân tích môi truờng kinh doanh, công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược, chiến lược cấp doanh nghiệp và cấp bộ phận chức năng, tổ chức thực hiện chiến lược.