CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

1 Phương pháp phân tích chỉ tiêu Đây là phương pháp phân tích đặc trưng của phân tích các chỉ số trong phân tích chứng khoán. Phương pháp phân tích các chỉ số thường được sử dụng trong phân tích cơ bản.
Truong DH Cong Nghiep 4 2

CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
4.1.2