Chương 5: Dự trữ

Đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chủng loại và quy cách của nguyên vật liệu. Tính kịp thêi phải gắn liền với đủ về số lượng và đúng về chất lượng. Đây là một yêu cầu của công tác phục vụ. Nếu cung cấp kịp thêi nhưng thừa về số lượng và chất lượng không đảm bảo thì hiệu quả sản xuất sẽ khụng cao. Về mặt quy cách và chủng loại còng là yếu tố quan trọng, nếu cung cấp kịp thêi, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng nhưng sai quy cách và chủng loại sẽ gây nhiều thiệt hại cho sản xuất, thậm chí sản xuất còn bị gián đoạn.