CHƯƠNG 5 STORE PROCEDURE VÀ TRIGGER - Bài 10: Cơ bản về lập trình bằng T_SQL

Tên của các đối tượng đều được gọi là định danh. Trong SQL Server, có các định danh như Server, Databases, object of Database as Table, View, Index, Constraint,… Qui tắc định danh Tối đa 128 ký tự. Bắt đầu là một ký tự từ A_Z Bắt đầu là một ký hiệu @, # sẽ có một ý nghĩa khác. Những định danh nào có dấu khoảng trắng ở giữa thì phải kẹp trong dấu [] hoặc “ “ Đặt định danh sao cho ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa, phân biệt giữa các đối tượng với nhau, không trùng lặp, không trùng với từ khóa của T-SQL.