Chương 6: KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL

Chương 6:

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QPPL

.I. Kiểm tra văn bản QPPL
1. Định nghĩa 2. Nội dung kiểm tra 3. Phương thức kiểm tra

.1. Định nghĩa:
Kiểm tra VBQPPL là việc xem xét, đánh giá và kết luận về