Chương 6: Quản trị vật tư

Đảm bảo cung cấp kịp thêi nguyên vật liệu cho sản xuất. Tính kịp thêi là yêu cầu về mặt lượng của sản xuất. Phải luôn đảm bảo để không xảy ra tình trạng thiếu nguyên vật liệu làm cho sản xuất bị gián đoạn.