CHƯƠNG 8: VẬN TẢI

Là chuyên chở, vận chuyển hàng hóa và hành khách đi từ địa điểm nầy đến 1 địa điểm khác. xong thu tiền xe ( hoặc lấy trước)