Cơ sở dữ liệu phân tán

Định nghĩa 1 Cơ sở dữ liệu phân tán (distributed database) là sự tập hợp dữ liệu mà về mặt luận lý chúng thuộc cùng một hệ thống nhưng được đặt ở nhiều nơi (site) của một mạng máy tính.
Sự phân tán dữ liệu (data distribution): dữ liệu phải được phân tán ở nhiều nơi. Sự tương quan luận lý (logical correlation): dữ liệu của các nơi được sử dụng chung để cùng giải