Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 2 Tổng quan về cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu
database Cơ sở dữ liệu là sự tập hợp có tổ chức các dữ liệu có liên quan luận lý với nhau. Dữ liệu (data) Có tổ chức (organized) Có liên quan luận lý (logically related)
Cơ sở dữ liệu quan hệ
relational database CSDL quan hệ là CSDL mà dữ liệu được lưu trữ trong các bảng.
Các khái niệm của CSDL quan hệ
Một số thuật ngữ
Miền (domain) Thuộc tính