Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 3 Các mức trong suốt phân tán

Kiến trúc tham khảo của CSDL phân tán
Lược đồ toàn cục Lược đồ phân mảnh Lược đồ định vị Các lược đồ độc lập nơi

Lược đồ ánh xạ cục bộ 1

Lược