Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 4 Thiết kế CSDL phân tán

Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế CSDL tập trung
Thiết kế lược đồ ý niệm. Thiết kế CSDL vật lý.
Thiết kế CSDL phân tán
Thiết kế lược đồ toàn cục. Thiết kế phân mảnh. Thiết kế định vị mảnh. Thiết kế CSDL vật lý cục bộ.
Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế CSDL phân tán: cần phải hiểu biết thật