Cơ sở dữ liệu phân tán - Chương 5 Biến đổi các truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh

Biểu thức đại số quan hệ. Cây toán tử của truy vấn. Các phép biến đổi tương đương. Tiêu chuẩn 1 và 2. Đồ thị toán tử và biểu thức con chung. Biểu thức chuẩn tắc. Đại số quan hệ định tính. Tiêu chuẩn 3 và 4. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh ngang.
Đơn giản hóa phép kết giữa các quan hệ được phân mảnh ngang. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng phép suy diễn cho các phép đơn giản hóa. Đơn giản hóa phép kết giữa các quan hệ được phân mảnh dọc. Chương trình nửa kết. Phép gom nhóm. Tiêu chuẩn 6.