CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN - TẬP 2

Cuốn sách này được dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên các ngành Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin. Đề cập đến những khái niệm cơ bản và những vấn đề chung trong lý thuyết truyền tin. Cuốn sách được chia thành 2 tập bao gổm tất cả 15 chương, đề cập và giải quyết các vấn đề về thông tin và truyền tin theo hướng từ khái quát đến cụ thể. Bộ giáo trình này được xem là tài liệu khá đầy đủ về Lý thuyết truyền tin phục vụ đắc lực cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.
Tập 2 được bắt đầu từ chương 9 đến chương 15, đề cập đến việc mã hoa, tín hiệu và truyền tin.