CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam đã và đang
có những bước phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành một phần quan trọng của
hạ tầng kinh tế quốc dân, một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn của quốc gia,
đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.
Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và dành nhiều ưu đãi để thu hút
đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế quan trọng này.