Đề cương: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Giúp người học nắm được đối tượng nghiên cứu của CNXHKH,
phân biệt đối tượng của CNXHKH với Triết học Mác - Lênin, Kinh tế
học chính trị Mác -Lênin, hiểu được chức năng, nhiệm vụ và ý nghĩa của
việc nghiên cứu CNXHKH trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta
hiện nay.