Đề tài: "Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại điện tử"

Thực hiện đề tài Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại điện tử với mục đích tập hợp các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà kinh doanh đưa ra các giải pháp hợp lý cho Thương mại điện tử trong môi trường Việt Nam nhằm từng bước hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam ngày một phát triển. Việc đưa các thông tin, kiến thức đến với các doanh nghiệp là điều cần thiết, đặc biệt trong vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp có được các nhận thức đúng đắn về thương mại điện tử. Đề tài làm rõ vấn đề nêu trên qua 5 phần, phần I: Tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam và trên thế giới, phần II: Mô hình trung tâm hổ trợ và xúc tiến thương mại điện tử của thế giới và khu vực, phần III: Đề xuất mô hình tổ chức hoạt động của trung tâm hổ trợ và xúc tiến thương mại điện tử, phần IV: Nghiên cứu, lựa chọn, quảng bá, tư vấn về kỹ thuật và công nghệ hổ trợ thương mại điện tử, phần V: Kết quả triển khai thí nghiệm Website và đào tạo nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp.