Đồ án: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bến xe Miền Đông

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và có tác động
lớn đền hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống.
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một lĩnh vực của công
nghệ thông tin, lĩnh vực này vô cùng quan trọng, nó làm cho các hệ thống
trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Chúng em thực hiện đề tài “PHÂN
TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH MIỀN
ĐÔNG” nhằm tìm hiểu lĩnh vực thú vị này.