Đồ án quản lý: Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

Chia hệ thống thành các cấp quản lý từ thấp đến cao, phân quyền theo chức vụ (Bí thư đoàn trường, Bí thư LCĐ, Bí thư chi đoàn,…). Quản trị hệ thống nắm quyền cao nhất.
User có chức vụ là BCH đoàn trường có quyền trên toàn hệ thống, có thể quản lý tài khoản của mình, tài sản của các user có chức vụ thấp hơn như ủy viên, BCH liên chi,….Có thể cập nhật và xem thông tin chi đoàn, đoàn viên. Sử dụng chức năng tìm kiếm để hiển thị kết quả muốn xem, xem và in các báo cáo,…Ngoài user có chức vụ được cấp phép, có thể chỉ định (cấp phép) những user khác có thể làm công việc trên.