Đọc & Viết thư bằng tiếng Anh

Trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta cần ngôn ngữ, vậy ngôn ngữ đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống và việc sữ dụng ngôn ngữ như thế nào để cảm hóa lòng người, để đạt được mục đích lại là một vấn đề quan trọng hơn. Ngoài giao tiếp bằng lời thì việc viết thư, qua điện thoại cũng không kém phần quan trọng. Chúng tôi biên dịch cuốn " Thực hành viết thư tiếng Anh" xoay quanh những mẫu thư thương mại, cảm ơn, đặt phòng ở khách sạn, hẹn gặp, hoãn lại và hủy bỏ cuộc hẹn...