Ebook Các bài thí nghiệm thông tin quang (dùng cho chuyên ngành Điện tử viễn thông): Phần 2

Phần 2 cuốn sách Các bài thí nghiệm thông tin quang (dùng cho chuyên ngành Điện tử viễn thông) trình bày các nội dung: Bộ thu quang, các hệ thống sợi quang, các hệ thống thông tin quang, xử lý sự cố, giao tiếp bộ vi xử lý. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.