Ebook Chính sách thương mại, đầu tư và sự phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam: Phần 2 - Võ Đại Lược

Mời các bạn tham khảo phần 2 của cuốn sách Chính sách thương mại, đầu tư và sự phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam để nắm bắt những kiến thức về thực trạng, chính sách và triển vọng của công nghiệp Dệt may Việt Nam; chính sách thương mại đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản; một số kết quả điều tra hoạt động của các ngành công nghiệp chủ lực.