Ebook Danh hiệu và chức năng các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Phần 2 ebook "Danh hiệu và chức năng các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam" giới thiệu các doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp trong cả nước bao gồm tên gọi, biểu tượng, chức năng ngành nghề kinh doanh và địa chỉ giao dịch. Sách được biên tập, sắp xếp dễ hiểu, dễ tra cứu thuận tiện cho việc quan hệ thương mại, giao lưu giữa các doanh nghiệp. Hi vọng cuốn sách sẽ là cầu nói giữa các doanh nghiệp, phát triển sản xuất, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, hiện đại hóa nền nông nghiệp nước ta.