Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 2 - NXB Giáo dục

Nối tiếp phần 1 Ebook Hệ thống thông tin công nghiệp: Phần 2 giới thiệu các hệ thống chức năng và các hệ thống chức năng và các hệ thống tổng hợp và giới thiệu các hệ thống hiện đại nhất hiện nay. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.