Ebook Tự học các tuyệt chiêu và mẹo hay Excel 2010: Phần 1 - ThS. Nguyễn Nam Thuận

Ebook Tự học các tuyệt chiêu và mẹo hay Excel 2010: Phần 1 gồm nội dung chương 1 đến chương 3 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các trải nghiệm người dung Excel 2010, tạo một bảng tính ngay từ đầu, định dạng Worksheet.