English prepossitions list

Ebook này chứa danh sách của hầu hết các giới từ tiếng Anh sử dụng ngày nay. Phần đầu tiên danh sách "một từ giới từ" (ví dụ trước, vào). Phần thứ hai danh sách "giới từ phức tạp" (cụm từ của hai hay nhiều từ có chức năng như giới từ một từ, ví dụ theo, nhưng, mặc dù). "Giới từ" tên (trước + vị trí) có nghĩa là "trước khi". Giới từ thường đi trước một từ khác, thường là một danh từ hoặc cụm từ danh từ: • danh từ • đại từ • danh từ cụm từ • động từ tiến hành cách (động từ trong các hình thức) Nếu một giới từ không đến trước khi một từ khác