Giáo trình kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy tính: Phần 1 - Trung học Văn thư lưu trữ TW II

Giáo trình kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy tính phần 1 gồm 2 chương với nội dung: Tổng quan về bảo dưỡng máy tính, Phần cứng máy tính. Qua đó giúp hiểu hơn về các thành phần máy tính để việc học lắp ráp, sửa chữa, bảo trì dễ dàng hơn. Xem tiếp phần 2 để theo dõi bài học về Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy tính.