Giải thuật - B-Cây

° B-cây tổng quát hoá cây tìm kiếm nhị phân.
– “Hệ số phân nhánh” (branching factor)
° B-cây là cây tìm kiếm cân bằng được thiết kế để làm việc hữu hiệu trong bộ nhớ ngoài (đĩa cứng).
– Bộ nhớ chính (main memory)
– Bộ nhớ ngoài (secondary storage)
° Disk
– Track
– Page
° Thời gian chạy gồm
– số các truy cập vào đĩa
– thời gian CPU