Giải thuật - Các heap hợp nhất được

ª Heap nhị phân
ª Một heap hợp nhất được (mergeable heap) là một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ năm thao tác sau (gọi là các thao tác heap hợp nhất được).
– MAKE-HEAP() tạo và trả về một heap trống.
– INSERT(H, x) chèn nút x, mà trường key của nó đã được điền, vào heap H .
– MINIMUM(H) trả về một con trỏ chỉ đến nút trong heap H mà khóa của nó là nhỏ nhất.
– EXTRACT-MIN(H) tách ra nút có khóa nhỏ nhất khỏi H, và trả về một con trỏ chỉ đến nút đó.
– UNION(H1, H2) tạo và trả về một heap mới chứa tất cả các nút của các heaps H1 và H2 . Các heaps H1 và H2 sẽ bị hủy bởi thao tác này.