Giải thuật - Fibonacci heap

ª Ứng dụng của Fibonacci heap
– Giải thuật Prim để xác định một cây khung nhỏ nhất trong một đồ thị có trọng số.
– Giải thuật Dijkstra để tìm một đường đi ngắn nhất trong đồ thị có hướng và có trọng số dương.