Giải thuật - Giải thuật tìm kiếm trong đồ thị

ª Hai cách biểu diễn một đồ thị G = (V, E):
– Biểu diễn danh sách kề (adjacency list)
° mảng Adj gồm |V| danh sách, 1 danh sách cho mỗi đỉnh trong V.
° u ? V, Adj[u] chứa tất cả các đỉnh v (hoặc các con trỏ đến chúng) sao cho (u, v) E.
– Nhận xét
° Biểu diễn danh sách kề cần ?(V + E) memory. (Để đơn giản, ký hiệu V và E thay vì |V| và |E|.)