Giải thuật - Hình Học Tính Toán 1

ª Định nghĩa
– Một tổ hợp lồi của hai điểm khác nhau p1 = (x1,y1) và p2 = (x2 ,y2) là một điểm p3 = (x3 ,y3) sao cho
x3 = a x1 + (1 - a) x2
y3 = a y1 + (1 - a) y2
0 a 1 .
– Đoạn thẳng p1p2 là tập mọi tổ hợp lồi của p1 và p2 , ký hiệu đt p1p2
– Các điểm đầu mút của đoạn thẳng p1p2 là p1 và p2
– Đoạn thẳng có hướng p1p2 là đoạn thẳng p1p2 được định hướng từ p1 đến p2 , ký hiệu p1p2 .