Giải thuật - Hình Học Tính Toán

ª Giải thuật hữu hiệu dùng kỷ thuật quét (sweeping):
Dùng một đưòng thẳng thẳng đứng quét từ trái sang phải và xem xét các thay đổi của phần giao của đường thẳng quét với các đoạn thẳng.
– Đường thẳng quét (sweep line)
° Đường thẳng quét thẳng đứng, vị trí hiện thời là toạ độ x