Giáo trình cơ sở dữ liệu

Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã
hội. Muốn thiết kế và sử dụng cơ sở dữ liệu chúng ta phải nắm được các kỹ thuật
cơ bản của cơ sở dữ liệu. Giáo trình này nhằm trình bày các kỹ thuật cơ sở của cơ
sở dữ liệu truyền thống, đó là mô hình liên kết thực thể, mô hình cơ sở dữ liệu quan
hệ. Giáo trình cũng trình bày cách thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ, cách sử dụng
các phép toán đại số quan hệ để tạo, cập nhật và truy vấn cơ sở dữ liệu và khái
niệm phụ thuộc hàm ứng dụng trong l í thuyết thiết kế và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
quan hệ.