Giáo trình CorelDRAW - Khoa KH & Kỹ thuật máy tính

Nội dung "Giáo trình CorelDRAW" trình bày các khái niệm; đặc điểm; thao tác cơ bản trong CorelDRAW, công cụ hiệu chỉnh và lệnh biến đổi, công cụ màu tô - tạo văn bản, tạo hiệu ứng trong CorelDRAW. Đặc biệt ở cuối mỗi chướng có phần bài tập giúp người học củng cố và hệ thống kiến thức.