Giáo trình Kế hoạch Kinh doanh - Th.S Bùi Đức Tuân

Cuốn giáo trình kế hoạch kinh doanh được kết cấu thành 5 chương: Kế hoạch kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp, Kế hoạch Marketing, Kế hoạch sản xuất và dự trữ, Kế hoạch nhân sự, Kế hoạch tài chính và ngân sách và để nắm rõ ý nghĩa nội dung của từng chương mời các bạn tham khảo giáo trình.