Giáo trình: "Kế toán quốc tế"

Giáo trình cung cấp một số kiến thức cơ bản về công tác kế toán trong doanh nghiệp nước ngoài gồm các nguyên tắc xây dựng các hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), cách thu thập, hạch toán ngiệp vụ kế toán và xử lý trong doanh nghiệp quốc tế, sự khác nhau trong cách thức tiếp cận về kế toán và các báo cáo tài chính ở một số nước. ..