Giáo trình kiến trúc máy tính - chương 3 - Nguyễn Đức Minh

Dữ liệu và chỉ thị cho máy tính được biểu diễn bằng các chuỗi bit. Giá trị của dữ liệu, ý nghĩa của chỉ thị máy được quy định trong phương pháp mã hóa. Thiết kế kiến trúc tập lệnh:Kích thước và kiểu dữ liệu Phép toán: loại nào được hỗ trợ Định dạng và mã hóa chỉ thị: Chỉ thị được giải mã thế nào? Vị trí toán hạng và kết quả Số lượng toán hạng? Giá trị toán hạng được lưu ở đâu?Kết quả được lưu ở vị trí nào? Các toán hạng bộ nhớ được định vị thế nào?