Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và quản trị

Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo và quản trị cung cấp cho người đọc lý thuyết cơ bản về lãnh đạo và quản trị, vai trò của lãnh đạo và quản trị trong doanh nghiệp, kỹ năng quản lý hiệu quả,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành quản lý doanh nghiệp.