Giáo trình Lập trình Joomla Chương 3: Tạo component

- Tạo một thư mục tên com_book trong thư mục \joomla\components\
- Tạo tập tin book.php với nội dung:
Book component';
?
- Kiểm tra thử com_book tại địa chỉ: