Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Tài liệu tham khảo Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý dùng trong các trường Trung học Chuyên nghiệp. Tác giả Phạm Minh Tuấn - Nhà xuất bản Hà Nội... Tài liệu giúp học sinh nhận biết được các hệ thống thông tin, có như vậy mới làm đúng các tài liệu khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống.
Nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh, hiện đại