Giáo trình Quản lý chất lượng những vấn đề căn bản - TS Nguyễn Phúc Thịnh

Giáo trình Quản lý chất lượng những vấn đề căn bản của TS Nguyễn Phúc Thịnh trình bày về những khái niệm căn bản về quản lý chất lượng, xu hướng quản lý chất lượng hiện nay. Tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng, lượng hóa chất lượng, tìm hiểu về các bộ tiêu chuẩn chất lượng và một số vấn đề khác.
Quản lý chất lượng