Giáo trình Quản lý kinh doanh khách sạn - Ts.Nguyễn Bá Lâm

Giáo trình Quản lý kinh doanh khách sạn cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh khách sạn và quản lý kinh doanh khách sạn. Giáo trình này gồm 8 chương trình bày tổng quan về kinh doanh khách sạn, quản lý kinh doạnh khách sạn, quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn và nhiều vấn đề liên quan khác.