Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công: Phần 2 - PGS.TS. Trần Thị Thu, PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân (đồng chủ biên)

Phần 2 Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công gồm nội dung chương 5 đến chương 8. Nội dung phần này trình bày tổng quan về: Đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công, đánh giá nguồn nhân lực trong tổ chức công, thù lao lao động trong tổ chức công, chính sách quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công.