Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Giáo trình Quản trị chiến lược do PGS.TS. Ngô Kim Thanh biên soạn gồm 4 học phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung học phần I - Giới thiệu chung về chiến lược và quản trị chiến lược (2
chương) và học phần II - Xây dựng chiến lược (7 chương).