Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại

Quản trị doanh nghiệp thương mại là giáo trình gồm có chương. Chương 1 nghiên cứu về cơ sở lý luận của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mỏ. Chương 2 khái quát về tổ chức công tác phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp. Nội dung chương 3 liên quan đến phân tích tình hình sản xuất sản phẩm. Chương 4 tập trung tìm hiểu phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và năng lực sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp mỏ. Phân tích tình hình cung ứng và sử dụng vật tư kỹ thuật là nội dung được đề cập đến trong chương 5. Chương 6 & 7 trang bị các kiến thức về phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp mỏ. Trong 2 chương cuối, chương 8 & 9 có nội dung tập trung vào phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.