Giáo trình Quản trị sản xuất điều hành - TS Đồng Thị Thanh Phương

Giáo trình Quản trị sản xuất điều hành cung cấp cho các bạn những kiến thức về: tổng quan và dự báo về Quản trị sản xuất, quyết định về sản phẩm và công nghệ, cách hoạch định các nguồn lực trong doanh nghiệp, lịch trình sản xuất, nhu cầu vật tư. Ngoài ra, giáo trình còn giúp các bạn biết được cách quản trị tồn kho, quản trị máy móc thiết bị, cách lựa chọ địa điểm của doanh nghiệp, cách bố trí mặt bằng, hệ thống sản xuất đúng lúc và một số lý thuyết trong Quản trị sản xuất.