Giáo trình SQL Server 2000

Microsoft SQL Server 2000 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational
database management system - RDBMS), nó cung cấp các dịch vụ quản lý và lưu trữ
dữ liệu cho các tổ chức thương mại lớn, cùng với việc truy xuất dữ liệu hỗ trợ đối
với các người dùng thông qua internet. Nó cũng hỗ trợ khả năng truy xuất một cách dễ
dàng đối với các tổ chức nhỏ hơn và các người dùng riêng biệt. SQL Server 2000 chấp
nhận và thực thi các yêu cầu của các khách hàng (Client) đối với việc hiệu chỉnh và
xoá dữ liệu, cũng như các lệnh tạo các đối tượng như là các cơ sở dữ liệu (database)
và các bảng (Table). SQL Server cho phép người dùng truy xuất và sắp xếp dữ liệu
theo cách quan hệ, việc lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả theo dạng dòng và cột. Các
lệnh của người dùng được gửi như là các câu lệnh truy vấn giao tác (Transact-SQL).
Transact-SQL (T-SQL) là một ngôn ngữ dùng bởi SQL Server 2000 để truy vấn một cơ
sở dữ liệu hoặc hiệu chỉnh nội dung của nó.