Giáo trình thiết kế web 1

Internet là mot m"ng máy tính toàn câu trong ñó các máy truyên thông v,i nhau theo
mot ngôn ng- chung là TCP/IP.
– Intranet ñó là m"ng c0c bo không nôi vào Internet và cách truyên thông c3a chúng
cũng theo ngôn ng- chung là TCP/IP.
– Mô hình Client-Server: là mô hình khách-ch3. Server ch9a tài nguyên dùng chung
cho nhiêu máy khách(Client) như các tap tin, tài lieu, máy in… Ưu ñiem c3a mô
hình này là tiêt kiem vê thEi gian, tài chính, de quHn trI he thông…Cách ho"t ñong
c3a mô hình này là máy Server J trang thái ho"t ñong(24/24) và chE yêu câu tM phía
Client. Khi Client yêu câu thì máy Server ñáp 9ng yêu câu ñó.
– Internet Server là các Server cung câp các dIch v0 Internet(Web Server, Mail Server,
FTP Server…)