Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Giáo trình này được khái quát trong 5 bài với nội dung đi từ các khái niệm, nguồn gốc đến quá trình hình thành của Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.